[BÀI 12] THUỘC TÍNH TRONG DOM

Các thuộc tính cơ bản thường dùng trong DOM . Chúng ta cùng đi tìm hiểu

innerHTML

Trả về mã HTML bên trong phần tử hiện tại, tất cả các đánh dấu và nội dung bên trong. Bạn cũng có thể gán đánh dấu và nội dung cho phần tử.

Ví du:

Hiển thị nội dung bên trong thẻ <p>.

Thay thế nội dung bên trong thẻ <p>

Attributes

Thuộc tính này trả về  tập các thuộc tính như id, name, type, title, href ….

Ví dụ:

=>Để lấy tên thuộc tính ta dùng thêm thuộc tính “name”, và để lấy giả trị của thuộc tính chúng ta dùng thêm thuộc tính “value”.

 

className

Cho biết thông tin về tên thuộc tính class của phần tử, bạn còn có thể gán class cho phần tử bạn muốn.