[BÀI 13] PHƯƠNG THỨC THƯỜNG GẶP TRONG DOM

DOM cung cấp cho chúng ta rất nhiều phương thức để thao tác trên đối tượng. Sau đây chúng ta đi tìm hiểu một số các phương thức thường dùng.

 

Phương thc getElementById(id)

Truy xuất đến một phần tử thông qua id của nó.

Ví dụ:

=> Truy xuất tới  id ở thẻ <p> với nội dung “Devpro 147 Mai Dich, Cau Giay, HN” rồi hiển thị lên màn hình.

Phương thc getElementsByName(name)

Trả về một tập hợp các đối tượng với tên xác định (lấy phần tử theo tên, chính là thuộc tính name trong thẻ).

Ví dụ:

=> Với 3 thẻ <p> có cùng thuộc tính name là “content” khi phương thức getElementsByName(“content”) truy xuất đến và trả về 3 đối tượng có cùng thuộc tính là “content” và hiển thị chúng ta ngoài màn hình.

Phương thc getElementsByTagName()

Trả về một tập hợp các đối tượng với tên thẻ xác định (lấy phần tử theo tên thẻ HTML).

=> Truy xuất đến tên thẻ <a> trong HTML rồi hiển thị kết quả ra màn hình, ngoài thẻ <a> còn có các thẻ như <p>, <div>, <li>  mà chúng ta cũng có thể sử dụng khi phương thức getElementsByTagName gọi đến.

Phương thc createElement()

Khởi tạo Node (đối tượng) mà không liên quan đến các thẻ HTML đã được hiển thị từ trước đó. Chỉ cần dùng phường thức createElement() với tên thẻ HTML cần tạo là được.

=> Ở đây ta sử dụng thẻ <p> để phương thức createElement() tạo ra thành phần trong thẻ appendChild(node) dùng để thêm 1 nút con vào nút hiện tại. innerHTML lấy hoặc thay đổi nội dung trong thẻ HTML.