[BÀI 14] BIẾN TOÀN CỤC VÀ BIẾN CỤC BỘ

Biến toàn cục(gobal) là để được khai báo để sử dụng ở toàn chương tình và được khai báo ở đầu. Còn biến cục bộ(local) được khai báo trong một khối lệnh. chỉ hiểu được bên trong hàm, bên ngoài hàm thì không hiểu được.

 

Biến cục bộ(local)

Làm thế nào để khởi tạo một biến local ?

Bất kỳ biến được khởi tạo bên trong một hàm sử dụng từ khóa var sẽ có một phạm vi local. Bên ngoài hàm khi gọi biến đó ra thì sẽ không hiểu được và sẽ không đưa ra kết quả .

Ví dụ:

 

Các biến cục bộ chỉ được công nhận trong chức năng của mình, các biến có cùng tên có thể được sử dụng trong các chức năng khác nhau. biến cục bộ được tạo ra khi hàm hienthi() bắt đầu và kết thúc ngay sau khi gọi chức năng đó được gọi.

  • Tên biến có thể trùng nhau khi được khai báo tùy mục đích sử dụng trong hàm hay ngoài hàm.

Biến toàn cục(gobal)

Khai báo biến ở bên ngoài một chức năng (khai báo ở đầu). Được sử dụng ở toàn chương trình.

Ví dụ:

 

Khi bên trong hàm hienthi() không sử dụng từ khóa var để khai báo biến cục bộ a, thì khi đó biến a sẽ được sử dụng như một biến toàn cục.

Ví dụ :

 

  • Tham khảo các khóa học của DevPro tại đây !!!

gobal and local