[BÀI 17] ĐỐI TƯỢNG DATE TRONG JAVASCRIPT

Date là một đối tượng có sẵn chứa thông tin về ngày và giờ. Đối tượng Date không có thuộc tính nào. Tuy nhiên, nó có nhiều phương thức dùng để thiết lập, lấy và xử lý các thông tin về thời gian.

Cung cấp thông tin về ngày, giờ trên môi trường client. Dùng thiết lập ngày tháng năm và giờ hiện hành trên trang web.

 

Cách khai báo: Ta khai báo theo hai cách.

Cách 1 : Khai báo và khởi tạo.

=>>variableName là biến dùng để lưu trữ thông tin ngày tháng năm, giờ phút giây.

Cách 2 : Khai báo theo ngày giờ hiện hành.

Trong trường hợp này giá trị trả về là ngày tháng năm giờ phút giây hiện hành của hệ thống.

Các phương thức của đối tượng Date

variableName.Method()

Phương thức Mô tả
getDate() Trả về giá trị ngày ( số nguyên từ 1-31) trong tháng
getDay() Trả về giá trị ngày trong tuần (0: chủ nhật -6: thứ bảy)
getMonth() Trả về tháng trong năm (từ 1-11)
getFullYear() Trả về giá trị năm (bốn số )
getYear() Trả về giá trị năm (hai số )
getHours() Trả về giờ của hệ thống (từ 0-23)
getMinutes() Trả về phút của hệ thống (từ 0-59)
getSeconds() Trả về giây của hệ thống (từ 0-59)
getMilliseconds() Trả về giá trị millisecond (từ 0-999)
setFullYear() Thiết lập lại năm cho ngày hệ thống ( 4 số)
setHours() Thiết lập lại giờ cho hệ thống ( từ 0-24)
setMinutes() Thiết lập lại phút cho hệ thống ( từ 0-59)
setMonth() Thiết lập lại tháng cho hệ thống ( từ 0-11)
setSeconds() Thiết lập lại giây cho hệ thống (từ 0-59)

 

Ví dụ:

Khai báo ngày giờ là thời điểm hiện tại.

 

Tạo đối tượng ngày tháng do người dùng chỉ định, ngày 13 thang 09 năm 2016 , lúc 14 giờ 20 phút 20 giây.

 

Tạo đối tượng ngày tháng có giá trị: ngày 13 tháng 09 năm 2016.

 

Hiển thị ngày tháng

Khi bạn hiển thị một đối tượng ngày trong HTML, nó sẽ tự động được chuyển thành một chuỗi cùng  với phương thức toString () .

Ví dụ:

 

Với phương thức toDateString() chuyển một đối tượng ngày tháng thành một chuỗi ngắn gọn hơn bao gồm: thứ , ngày, tháng, năm.

 

Múi giờ

Khi thiết lập một ngày, mà không xác định múi giờ, JavaScript sẽ sử dụng múi giờ của trình duyệt.

 

Các khóa học của DevPro các bạn tham khảo tại đây !!!

 

date