[BÀI 18] ĐỐI TƯỢNG CHUỖI (STRING) TRONG JAVASCRIPT

Chuỗi là tập các kí tự đặt trong cặp dấu nháy đơn hoặc kép. Mục đích sử dụng để lưu trữ và thao tác với văn bản.

Ví dụ:

 

Có 2 cách khai báo đối tượng String.

Trong đó: str là tên của đối tượng do người dùng đặt.

Sử dụng dấu ngoặc đơn và dấu ngoặc kép trong một chuỗi kí tự.

=> Khi các bạn dùng kí tự ngoặc đơn không mà không có ngoặc kép hoặc ngược lại thì sẽ báo lỗi trình duyệt . Để dùng được mà không bị lỗi chúng ta thêm kí tự trước dấu nháy thì sẽ không báo lỗi nữa.

Ví dụ:

 

Đây là danh sách các ký tự đặc biệt mà có thể được thêm vào một chuỗi văn bản có dấu gạch chéo ngược:

Code Kết quả
\’ single quote
\” double quote
\\ backslash
\n new line
\r carriage return
\t tab
\b backspace
\f form feed

 

Độ dài của một chuỗi được xác định bằng thuộc tính length.

Ví dụ:

=> Đếm cả kí tự khoảng trắng và các dấu phẩy, kết quả của chuỗi kí tự sẽ ra là 39 .

Nối chuỗi trong JavaScript

Nối chuỗi chúng ta sử dụng dấu (+) đặt giữa hai chuỗi để nối lại với nhau.

Ví dụ:

 

Khi bạn có một chuỗi quá dài mà cần phải enter xuống dòng cho gọn thì bắt buộc phải sử dụng kí tự + hoặc \ .

Ví dụ:

 

Tin liên quan:

Các khóa học của DevPro mời các bạn tham khảo tại đây !!!

 

string trong JavaScript