[BÀI 2] CÚ PHÁP KHAI BÁO PHP

Các đoạn mã PHP có thể đặt ở bất cứ đâu trong tập tin “.php”. PHP cũng có thể bắt đầu và kết thúc giống với ngôn ngữ HTML. Chỉ
khác, đối với PHP chúng ta có nhiều cách để thể hiện.

Các cách khai báo PHP

Cách 1: Cú pháp chính.

Cách 2: Cú pháp ngắn gọn.

Cách 3: Cú pháp giống với ASP.

Cách 4: Cú pháp bắt đầu vằng script

Với 4 cách trên, đối với các lập trình viên có kinh nghiệm thì việc sử dụng cách 1 vẫn là lựa chọn tối ưu.

Ví dụ:

Đầu tiên chúng ta làm quen với chương trình “Hello World” trong PHP . Các bạn tạo file với tên là “helloworld.php” trong thư mục htdocs của xampp , bât xampp lên và chạy file “helloworld.php” vừa mới tạo trên localhost mà các bạn đã tạo trước đó. Code đoạn mã sau :

=> Kết quả sẽ hiển ra màn hình của chương trình sẽ có dòng chữ Hello World .

Trong PHP để kết thúc 1 dòng lệnh chúng ta sử dụng dấu ; .

Lệnh in trong PHP: echo  *.

* Lưu ý: đối với dữ liệu kiểu mảng, obiject,… để in ra màn hình chúng ta phải sử dụng các lệnh thay thế khác như print_r , đối với lệnh echo chỉ cho phép in ra màn hình một chuỗi (hay một ký tự).

Chú thích trong PHP

Chú thích ( hay còn gọi là comment ) trong PHP sẽ không được thực thi.

Chú thích có thể được sử dụng để:

  • Giải thích mã nguồn (các lệnh, khối lệnh, hàm,…) mà bạn đang viết
  • Nhắc nhở bản thân về những gì bạn đã làm,  những gì bạn đang suy nghĩ khi bạn đã viết code.
  • Hoặc bất kỳ các câu lệnh (khối  lệnh, hàm,…) mà bạn không muốn nó được thực thi

Tại sao một hệ thống cần đến comment:

  • Viết comment sẽ khiến mã nguồn của bạn tường minh hơn
  • Khi đọc những mã nguồn chứa các comment rõ ràng và chi tiết, bạn dễ dàng thay đổi, chỉnh sửa, hay nâng cấp mã nguồn đó một cách nhanh chóng, dễ dàng

Để chú thích một đoạn dữ liệu nào đó trong PHP ta sử dụng dấu // , # , hoặc cặp thẻ /* … */.

Ví dụ:

Chữ hoa và chữ thường

Khi mình có viết hàm hiển thị in một chuỗi hay nhiều chuỗi ra màn hình bằng echo, dù có viết hoa hay viết thường thì ngôn ngữ PHP cũng vẫn sẽ hiểu được.

Ví dụ:

  • Trong PHP, tất cả từ khóa, hàm, class đều không phân biệt chữ hoa và chữ thường.
  • Tuy nhiên các biến trong PHP sẽ phân biệt chữ hoa và chữ thường nhé ví dụ $devpro, $DevPro, $DEVPRO.

Chúng ta cùng tìm hiểu cách khai báo biến và hằng số trong PHP vào bài sau .

Chuyên mục trước

Các khóa học lập trình PHP tại đây !!!

 

cú pháp khai báo trong PHP