[Bài 3] KIỂU DỮ LIỆU TRONG JAVASCRIPT

Kiểu số (Number), Kiểu chuỗi (String), Kiểu logic(Boolean), Kiểu mảng(Array)….

 

 1. Các kiểu dữ liệu trong Javascript

Có hai loại dữ liệu:

– Kiểu nguyên thủy:

 • Số (kiểu số): bao gồm số nguyên và số thực.
 • Boolean (kiểu logic): giá trị true hoặc false.
 • String (kiểu chuỗi): gồm chuỗi các kí tự và được nằm trong cặp dấu “…” hay ‘…’ .
 • Null (kiểu rỗng): giá trị là null.

– Kiểu phức hợp:

 • Objects (đối tượng): tham chiếu đến các đối tượng trong Javascripts.
 • Functions(hàm): là một tập các câu lệnh.
 • Array (mảng): dùng để chứa tập hợp nhiều biến..

 

Ví dụ khai báo cho các kiểu dữ liệu như trên:

 

 1. Các vấn đề căn bản trong Javascripts

 –  Hiển thị thông tin

Sử dụng phương thức write and writeln của đối tượng document.

-Cú pháp write: document.write (nội dung cần hiển thị);

Cung giống như write, phương thức writeln chèn thêm kí tự xuống dòng.

– Chú thích

 • Chú thích một dòng

// nội dung của chú thích đặt ở đây

 • Chú thích trên nhiều dòng

/ *

nội dung các dòng chú thích đặt ở đây.

* /

– Các hàm dựng sẵn.

JavaScript cung cấp nhiều hàm dựng sẵn, là các hàm được định nghĩa trước đáp ứng một vài bài toán. Xem bảng sau:

 

Các hàm builtin trong JavaScript

 

 

Tham khảo  khóa học, để được hướng dẫn tận tình chi tiết tại đây .