[BÀI 5] TOÁN TỬ TRONG JAVASCRIPT

Toán tử được sử dụng để thực hiện thao tác một hoặc nhiều giá trị được lưu trữ trong các biến. Thao tác có thể là thay đổi giá trị hoặc phát sinh ra giá trị mới.

Chúng ta cần phân biệt toán tử là gì? toán hạng là gì. Ví dụ: 2+3 . Trong đó 2 và 3 là toán hạng, còn + là toán tử.

Các loại toán tử trong JavaScript:

  1. Toán tử số học

– Sử dụng các phép toán số học để trả về giá trị của toán hạng là số . Các toán tử cơ bản:

toán tử số học

Ví dụ đoạn code sau đây thực hiện ở bảng trên:

– Tương tự như đối với phép cộng, khi thực hiện các toán tử khác chúng ta cũng có thể hiện thị được kết quả ra nền web qua 2 cách trên.

      2. Toán tử gán

– Sử dụng toán tử gán để gán giá trị cho biến. Các toán tử gán :

toán tử gán

Vị dụ đoạn mã code sau:

     3. Toán tử so sánh

–  Toán tử dùng để so sánh giữa hai toán hạng. Sau khi thực hiện một so sánh, chúng trả lại một giá trị true (đúng) hay false (sai).

toán tử so sánh

Ví dụ:

     4. Toán tử logic

– Thực hiện các phép toán logic trên hai toán hạng. Các toán từ bao gồm:

toán tử logic

 5.Toán tử chuỗi

– Là phép toán nối hai hay nhiều chuỗi lại với nhau thông qua kí hiệu: +

Ví dụ:

 

 

 

– Tham gia các khóa học trải nghiệm, để nâng cao tư duy và sự hiểu biết tại đây!!!

 

cty devpro