[Bài 6]: tạo trang login Laravel

1/ Khởi tạo trang đăng nhập – login laravel:

a) chuẩn bị:

-Trước khi tạo 1 trang đăng nhập trong Laravel, bạn phải tạo một database ( ở đây mình dùng MySQL) có chứa 1 table gồm các trường: ID, name,email,password,remember_token. và kết nối nó với project.

a) phần giao diện:

-Ở đây mình sử dụng thêm bootstrap cho nhanh :D. Mình có 1 Form đăng nhập theo code này:

đoạn code này cho ta 1 form đăng nhập như sau:

dangnhap-laravel

giao diện đã có, giờ các bạn cần tạo route để có thể gọi được đến nó.

trong Routes các bạn tạo các route như sau:

tới đây các bạn đã có hoàn thành chức năng đăng nhập.

2/ Những điều cần chú ý khi tạo trang login trong Laravel:

-form đăng nhập ở bài trước là mình sử dụng các hàm xây dựng sẵn của laravel ( dù sao cộng đồng phát triển thì nó cũng bảo mật hơn nên mình tin dùng. Nhanh và gọn gàng hơn tự code nhiều.).

a/ Database:

-Các bạn phải đảm bảo trong Database đã có 1 bảng là “users” chứa các thuộc tính: ID, name, email, password, remember_token, created_at, updated_at.

b/Routes:

-Vì mọi thao tác trong project Laravel đều thông qua file Routes, đương nhiên không ngoại trừ chức năng Login này. password khi sử dụng laravel với cách thức mình làm ở bài trước được mã hóa HASH.

c/File login.blade.php:

-Trong file này phải có câu lệnh:

 

 

** Để tìn hiểu thêm các thành phần của Laravel, xin mời các bạn tham khảo khóa học tại đây.