[BÀI 7] VÒNG LẶP TRONG JAVASCRIPT

Câu lệnh lặp thể hiện việc lặp đi lặp lại một đoạn mã cho đến khi biểu thức điều kiện được đánh giá là đúng.

Trong JavaScript ta sử dụng các lệnh lặp sau:

Vòng lặp for

Sử dụng khi cần lặp một khối lệnh mà khi biết trước sẽ cần lặp bao nhiêu lần.

Cú pháp:

for (khởi_tạo_biến; biểu_thức_điều_kiện; giá_trị_biến_thay_đổi)

{

//khối lệnh cần lặp;

}

Trong đó:

  • khởi_tạo_biến : để bắt đầu ví trị  lặp.
  • biểu_thức_điều_kiện : khối lệnh sẽ được thực hiện lặp bao nhiều lần  (ví dụ: i<=10).
  • giá_trị_biến_thay_đổi: được thực thi sau khi biểu_thức_điều_kiện kết thúc 1 lần lặp .

Vi dụ:

Vòng lặp while

Lặp khối lệnh chừng nào <điều kiện> còn được đánh giá là đúng. Thường được dùng khi lập trình viên không biết chính xác cần lặp bao nhiêu lần. Thực thi một lệnh hoặc khối lệnh lặp đi lặp lại là true. Một khi điều kiện trở thành false sẽ  kết thúc. Kiểm tra điều kiện trước khi thực hiện các câu lệnh.

Cú pháp:

Ví dụ:

  • Khi quên tăng giá trị của biến điều kiện , vòng lặp sẽ không bao giờ kết thúc, dẫn đến kết quả hiện lên màn hình sẽ bị đơ.

Vòng lặp do while

Về cơ bản, do...while gần như giống hệt như while. Tuy nhiên, trong trường hợp biểu thức điều kiện trả về false ngay từ đầu, khối lệnh trong while sẽ không bao giờ được thực hiện, trong khi đó, do…while luôn đảm bảo khối lệnh trong được thực hiện ít nhất một lần.

=> Thực hiện khối lệnh trước sau đó kiểm tra biểu thức điều kiện.

Cú pháp:

Ví dụ:

  • Dù điều kiện có sai , câu lệnh vẫn được thực thi và hiện kết quả đó lên.

– Tham gia các khóa học cùng trải nhiệm kiến thức của mình tại đây!!!

devpro - vòng lặp