[BÀI 7] VÒNG LẶP TRONG PHP

Để hiển thị kết quả các dòng lệnh, trong khi mà chúng ta phải gõ từng dòng code để mà hiển thị kết quả lên màn hình như giá trị của một biến số được gán giá trị từ 1 cho đến 10. Chúng ta phải viết echo để in từng giá trị đó ra, thay vì phải viết nhiều lần, thì khi áp dụng vòng lặp vào để giải quyết việc khá là đơn giản .

Vòng lặp : thực hiện một đoạn mã lệnh nào đó lặp đi lặp lại nhiều lần (lặp một số lượng lần nào đó, hoặc lặp cho đến khi thoả mãn một điều kiện nào đó).

Các kiểu vòng lặp trong PHP

 • Vòng lặp while: phép lặp này yêu cầu phải thỏa mãn điều kiện thì mới thực thi được vòng lặp và số lần lặp là không biết trước.

Cú pháp:

 • dieu_kien: điều kiện dừng của vòng lặp.
 • khối lệnh: các lệnh sẽ được thực thi khi biểu thức điều kiện còn đúng

=> Nếu điều kiện của vòng lặp while còn đúng, phần lệnh của nó sẽ được thực hiện. Khi điều kiện sai, vòng lặp sẽ dừng lại.

Ví dụ: hiển thị giá trị từ 1 =>10.

 • Vòng lặp do while: phép lặp này sẽ thực thi hành động ít nhất là một lần và sau đó mới tiến hành kiểm tra điều kiện. Có nghĩa là nó luôn luôn thực hiện đoạn lệnh cần lặp ít nhất một lần.

Cú pháp:

Ví dụ:

Ở đây gán biến $i =5 , sau đó nó chạy vòng lặp và sau đó điều kiện được kiểm tra. Điều kiện kiểm tra dù có sai, nhưng vẫn sẽ hiển kết quả ra “Giá trị của $i là : 5” .

 • Vòng lặp for: phép lặp xác định số lần lặp biết trước.

Cú pháp:

 • bien_khoi_tao: biến bắt đầu chạy vòng lặp.
 • bieu_thuc_dieu_kien:  điều kiện để dừng vòng lặp.
 • gia_tri_thay_doi: có thể tăng hoặc giảm là giá trị để biến điều kiện chạy lần tiếp theo.
 • khối lệnh: các lệnh sẽ được thực hiện khi điều kiện chưa thỏa tức vòng lặp vẫn còn chạy.

Ví dụ:

Lần đầu tiên khi vòng lặp thực hiện, giá trị của biến $i sẽ được thiết lập là 1. Kế tiếp, điều kiện ($i<=5) sẽ được kiểm tra. Vì điều này đúng số 1 sẽ được in ra (echo $i) . Sau đó, biến $i sẽ được tăng lên một đơn vị, điều kiện lại được kiểm tra và câu lệnh trong vòng lặp, lại được thực hiện quá trình sẽ tiếp diễn. Kết quả của mã lệnh này là các số từ 1 đến 5 sẽ được in ra.

– Vòng lặp foreach: hoạt động trên mảng, sử dụng để lặp giá trị trong một mảng.

Cú pháp:

 • Lặp mảng tuần tự

=> Duyệt qua từng phần tử trong mảng $array, gán giá trị của từng phần tử này cho biến $value.

Ví dụ:

=> Kết quả hiện thị:

 • Lặp mảng kết hợp

=> $array là mảng mà ta muốn thực thi việc lặp dữ liệu, $key là biến để chứa chỉ số (trong mảng chỉ số) hoặc là key (trong mảng kết hợp), $value là một biến tạm thời lấy giá trị  của từng phần tử trong mảng array.

Ví dụ:

Kết quả hiển thị:

 

 • Tham khảo các khóa học của DevPro tại đây !!!

 

devpro