[BÀI 8] HÀM TRONG JAVASCRIPT

Hàm là một đọan chương trình có thể được sử dụng nhiều lần trong một chương trình để thực hiện một tác vụ nào đó.

Chúng ta có thể tự định nghĩa hoặc sử dụng một số  hàm có sẵn được sử dụng trong JavaScript như : alert(), confirm(),prompt(), eval(), …

Cách xây dng hàm: Dùng từ khóa function để định nghĩa hàm.

 

Cú pháp:

funciton Name(đối_số 1, đối_số 2)

{

//Khai báo các biến sử dụng ;

//Các câu lệnh trong JavaScript thực hiện tác vụ;

return(giá trị/biểu thức);

}

Trong đó:

– Name : tên do người dùng đặt.

– Sau Name là cặp dấu ngoặc đơn () chứa các tham số hình thức, nếu hàm không có tham số hình thức thì sau Name cũng phải có dấu ngoặc ().

-Danh sách các đối số của function cách nhau bởi dấu phẩy (,) đặt trong cặp ngoặc đơn( ).

– Câu lệnh return: để kết thúc , nếu hàm có giá trị  trả về thì return để trả về giá trị

Ví d:

Function không sử dụng return

  • Có tham số  a và b.

  • Không có tham số

Function có sử dụng return

 

  • Trong trường hợp bạn sử dụng return trong Javascript khi return chạy hàm sẽ dừng thực thi.
  • Khi  function  được gọi, Javascript sẽ trả về giá trị sau từ khóa return trong thân của hàm.

 

 

. Tìm hiểu các hàm thông dụng trong JavaScript tại đây !!!.

.Các khóa học Devpro.

hàm