Giới thiệu về chuỗi trong PHP

Chuỗi trong PHP là một dãy các kí tự ASCII. PHP chỉ hỗ trợ bộ 256 kí tự mà không cung cấp Unicode nguyên gốc, không có ký tự kết thúc, chiều dài của chuỗi không giới hạn,… Việc xử lí, làm việc với chuỗi trong PHP rất quan trọng vì dữ liệu hiển thị trên trang web đa phần là ở dạng chuỗi.

1nen-hoc-lap-trinh-php

  • Khai báo chuỗi và in chuỗi ra màn hình

Có 2 cách khai báo chuỗi:

  • Cách 1: Khai báo với nháy đơn: Là cách đơn giản nhất để khai báo một chuỗi, bắt đầu đầu bằng ‘ và kết thúc bằng ‘.
  • Cách 2: Khai báo nháy đôi tương tự như khi báo bằng nháy đơn nhưng ta thay ‘ bằng “.

<?php

$str = “Hello world!”;

echo “Hello world!”;

?>

  • Một số hàm thông dụng khi thao tác với chuỗi trong PHP

Toán tử nối chuỗi

Để nối 2 chuỗi trong PHP ta dùng toán tử ” . “

<?php

echo “Hello”.” “.”STDIO”;

?>

Output: Hello STDIO

  • Hàm đếm tổng số kí tự có trong chuỗi: strlen($str)

<?php

echo strlen(“Hello world!”); // outputs 12

?>

  • Hàm đếm số từ có trong chuỗi: str_word_count($str)

<?php

echo str_word_count(“Hello world!”); // outputs 2

?>

  • Hàm lặp lại chuỗi: str_repeat($str, $n)

<?php

echo str_repeat(“Hello world!”,2); // outputs:Hello world!Hello world!

?>

  • Hàm đảo ngược chuỗi: strrev($str)

<?php

echo strrev(“Hello world!”); // outputs !dlrow olleH

?>

  • Hàm xác định vị trí của một chuỗi trong một chuỗi: strpos($str, $find_pos_str)

<?php

echo strpos(“Hello world!”, “world”); // outputs 6

?>

  • Các hàm chuỗi cơ bản trong PHP
addcslashes Chuỗi trích dẫn có dấu gạch chéo theo kiểu C
addslashes Chuỗi trích dẫn có dấu gạch chéo
bin2hex Chuyển đổi dữ liệu nhị phân thành biểu diễn thập lục phân
chop Bí danh của rtrim
chr Tạo chuỗi một byte từ một số
chunk_split Chia chuỗi thành các phần nhỏ hơn
convert_cyr_string Chuyển đổi từ một bộ ký tự Cyrillic này sang một ký tự khác
convert_uudecode Giải mã chuỗi được mã hóa
convert_uuencode Uuencode một chuỗi
count_chars Trả về thông tin về các ký tự được sử dụng trong một chuỗi
crc32 Tính toán đa thức crc32 của một chuỗi
crypt Chuỗi một chiều
echo Xuất ra một hoặc nhiều chuỗi
explode Tách chuỗi bằng chuỗi
fprintf Viết chuỗi được định dạng vào luồng
get_html_translation_table Trả về bảng dịch được sử dụng bởi htmlspecialchars và htmlentities
hebrev Chuyển đổi văn bản tiếng Hê-brơ hợp lý thành văn bản trực quan
hebrevc Chuyển đổi văn bản tiếng Do Thái hợp lý thành văn bản trực quan với chuyển đổi dòng mới
hex2bin Giải mã chuỗi nhị phân được mã hóa thập lục phân
html_entity_decode Chuyển đổi tất cả các thực thể HTML thành các ký tự có thể áp dụng
htmlentities Chuyển đổi tất cả các ký tự có thể áp dụng sang các thực thể HTML
htmlspecialchars_decode Chuyển đổi các thực thể HTML đặc biệt về các ký tự
htmlspecialchars Chuyển đổi các ký tự đặc biệt thành các thực thể HTML
implode Nối các phần tử mảng với một chuỗi
join Bí danh của implode
lcfirst Tạo chữ thường đầu tiên của chuỗi ký tự
levenshtein Tính khoảng cách Levenshtein giữa hai dây
localeconv Nhận thông tin định dạng số
ltrim Dải trắng (hoặc các ký tự khác) từ đầu chuỗi
md5_file Tính hàm băm md5 của một tệp đã cho
md5 Tính hàm băm md5 của chuỗi
metaphone Tính toán phím metaphone của một chuỗi
money_format Định dạng một số dưới dạng chuỗi tiền tệ
nl_langinfo Thông tin ngôn ngữ và ngôn ngữ truy vấn
nl2br Chèn ngắt dòng HTML trước tất cả các dòng mới trong chuỗi
number_format Định dạng một số với hàng nghìn nhóm
ord Chuyển đổi byte đầu tiên của chuỗi thành giá trị trong khoảng từ 0 đến 255
parse_str Phân tích chuỗi thành các biến
print Xuất ra một chuỗi
printf Xuất ra một chuỗi được định dạng
quoted_printable_decode Chuyển đổi chuỗi được trích dẫn có thể in thành chuỗi 8 bit
quoted_printable_encode Chuyển đổi chuỗi 8 bit thành chuỗi có thể in được trích dẫn
quotemeta Ký tự meta đã trích dẫn
rtrim Dải trắng (hoặc các ký tự khác) từ cuối chuỗi
setlocale Đặt thông tin vị trí
sha1_file Tính hàm băm sha1 của một tệp
sha1 Tính hàm băm sha1 của chuỗi
same_text Tính tương tự giữa hai chuỗi
soundex Tính khóa âm thanh của một chuỗi
sprintf Trả về chuỗi được định dạng
sscanf Phân tích cú pháp đầu vào từ một chuỗi theo định dạng
str_getcsv Phân tích chuỗi CSV thành một mảng
str_ireplace Phiên bản không phân biệt chữ hoa chữ thường của str_replace
str_pad Pad một chuỗi đến một độ dài nhất định với một chuỗi khác
str_repeat Lặp lại chuỗi
str_replace Thay thế tất cả các lần xuất hiện của chuỗi tìm kiếm bằng chuỗi thay thế
str_rot13 Thực hiện phép biến đổi rot13 trên một chuỗi
str_shuffle ngẫu nhiên xáo trộn chuỗi
str_split Chuyển đổi chuỗi thành mảng
str_word_count Trả về thông tin về các từ được sử dụng trong một chuỗi
strcasecmp So sánh chuỗi không an toàn nhị phân
strchr Bí danh của strstr
strcmp So sánh chuỗi nhị phân an toàn
strcoll So sánh chuỗi dựa trên ngôn ngữ
strcspn Tìm chiều dài phân đoạn ban đầu không phù hợp với mặt nạ
strip_tags Dải HTML và các thẻ PHP từ một chuỗi
stripcslashes Chuỗi trích dẫn không trích dẫn được trích dẫn bằng addcslashes
stripos Tìm vị trí xuất hiện đầu tiên của chuỗi con không phân biệt dạng chữ trong chuỗi
stripslashes Bỏ báo giá chuỗi được trích dẫn
stristr strstr phân biệt chữ hoa chữ thường
strlen Nhận độ dài chuỗi
strnatcasecmp So sánh chuỗi không phân biệt chữ hoa chữ thường sử dụng thuật toán “thứ tự tự nhiên”
strnatcmp So sánh chuỗi sử dụng thuật toán “thứ tự tự nhiên”
strncasecmp So sánh chuỗi nhị phân không an toàn phân biệt chữ hoa chữ thường của n ký tự đầu tiên
strncmp So sánh chuỗi nhị phân an toàn của n ký tự đầu tiên
strpbrk Tìm kiếm chuỗi cho bất kỳ bộ ký tự nào
strpos Tìm vị trí của lần xuất hiện đầu tiên của chuỗi con trong chuỗi
strrchr Tìm sự xuất hiện cuối cùng của một ký tự trong một chuỗi
strrev Đảo ngược chuỗi
strripos Tìm vị trí của lần xuất hiện cuối cùng của chuỗi con không phân biệt dạng chữ trong chuỗi
strrpos Tìm vị trí của lần xuất hiện cuối cùng của chuỗi con trong chuỗi
strspn Tìm chiều dài của phân đoạn ban đầu của một chuỗi chứa toàn bộ các ký tự nằm trong một mặt nạ đã cho
strstr Tìm sự xuất hiện đầu tiên của một chuỗi
strtok Chuỗi mã hóa
strtolower Tạo một chữ thường
strtoupper Tạo một chuỗi chữ hoa
strtr Dịch các ký tự hoặc thay thế các chất nền
substr_compare So sánh nhị phân an toàn của hai chuỗi từ một bù đắp, tối đa ký tự độ dài
substr_count Đếm số lần xuất hiện chuỗi con
substr_replace Thay thế văn bản trong một phần của chuỗi
substr Trả về một phần của chuỗi
trim Khoảng trắng dải (hoặc các ký tự khác) từ đầu và cuối của chuỗi
ucfirst Tạo chữ hoa đầu tiên của chuỗi ký tự
ucwords Viết hoa ký tự đầu tiên của mỗi từ trong một chuỗi
vfprintf Viết chuỗi được định dạng vào luồng
vprintf Xuất ra một chuỗi định dạng
vsprintf Trả về chuỗi được định dạng
wordwrap Kết thúc chuỗi một số ký tự đã cho

Tài liệu PHP khác: