[Bài 1] HTML là gì -cấu trúc của một file HTML

Phần I : HTML

HTML là gì -cấu trúc của một file HTML

1.1 HTML là gì?

HTML (Hyper Text Markup Language – Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản) là một sự

định dạng để báo cho trình duyệt Web (Web browser) biết cách để hiển thị một trang

Web.

Các trang Web thực ra không có gì khác ngoài văn bản cùng với các thẻ (tag) HTML

được sắp xếp đúng cách hoặc các đoạn mã để trình duyệt Web biết cách để thông dịch

và hiển thị chúng lên trên màn hình.

1.2 Cấu trúc của một file HTML

1.2.1. Thẻ (tag) HTML là gì.

Khi trình duyệt Web đọc một file HTML, nó sẽ tìm trong file đó các tag hay những đoạn

mã đặc biệt để biết cách hiển thị file HTML đó.

Ví dụ: Khi trong file HTML có đoạn

thì sẽ hiển thị đoạn “Cấu trúc của file HTML” lên trên màn hình với mức độ tiêu đề thức

3 (sẽ nói kỹ ở phần sau).
Trình duyệt hiển thị :

Xem thêm: khóa học lập trình game unity giảm giá 60%

Cấu trúc của file HTML

Các tag HTML báo cho trình duyệt biết cách khi nào thì in đậm một dòng văn bản, in

nghiêng, biến dòng văn bản thành một siêu liên kết tới các trang Web khác, hiển thị

ảnh…

Trong ví dụ trên ta thấy sau tag <h3> và đoạn văn bản là tag </h3>. Trong tag </h3> ta

thấy có dấu / , dấu / nằm trong 1 tag báo hiệu cho trình duyệt biết là hiệu ứng của tag

đó đã kết thúc.

Như vậy việc sử dụng một tag HTML như sau:

Chú ý: Trình duyệt không quan tâm tên tag là chữ hoa hay chữ thường nên việc viết

<h3><H3> là như nhau.

Xem thêm: Địa chỉ dạy khoa hoc lap trinh android
1.2.2. Cấu trúc của một file HTML.

File HTML bao giờ cũng bắt đầu bằng thẻ <html> và kết thúc bằng thẻ </html>. Cặp thẻ

này báo cho trình duyệt Web biết rằng nó đang đọc một file có chứa các mã HTML, còn

thẻ </html> có tác dụng như kết thúc file HTML.

Bên trong cặp thẻ <html></html> là các cặp thẻ <head></head><body>

</body> là phần thân, tại đây bạn có thể nhập vào các đoạn văn bản cùng các thẻ khác

quy định về định dạng của trang.

Ngoài ra để ghi chú thích, tiện cho việc xem tag HTML hoặc cập nhật một trang Web, ta

cần đặt chú thích vào giữa <!––>.

Tóm lại cấu trúc cơ bản của một file HTML là

 

Để tìm hiểu chi tiết hơn, các bạn có thể tham khảo các khóa học tại đây.!!!

Chúc các bạn thành công !

Gợi ý xem thêm:

  • Khuyến mãi khoa hoc lap trinh php