Tìm hiểu về mô hình trừu tượng trong lập trình hướng đối tượng

Ở những bài trước các bạn đã tìm hiểu về các quy tắc magic, kế thừa thì bài hôm nay chúng ta sẽ mở rộng kiến thức của mình lên trong lập trình hướng đối tượng đó là tìm hiểu, phân tích mô hình trừu tượng trong hướng đối tượng.

Phương thức trừu tường trong lớp như sau

Lớp trừu tượng sẽ chứa các phương thức trừu tượng và các lớp kế thừa lớp trừu tượng sẽ định nghĩa ra các phương thức trừu tượng.Để có thể tuân thủ về mô hình trừu tượng thì ta có cú pháp sau:

Bạn có thể hiểu đoạn code trên như sau:

Cách để xây dựng 1 chiếc xe gồm bánh xe, yên xe các mô hình xe máy, xe đạp đều sử dụng như vậy được gọi là xe khi mà chúng thỏa mãn các yếu tố quy định như trên của một chiếc xe.

Bạn có thể nhìn qua biểu đồ này:
oop_04
Nhìn vào biểu đồ trên bạn sẽ thấy răng chiếc xe đạp, xe máy , xe hơi kế thừa từ mô hình xe và nó cần 3 phương thức để có thể cấu tạo thành xe đó là các phương thức banhxe(),thangxe(),yenxe() cho rằng ở mỗi thể loại đều có các đặc điểm riêng biệt.Như vậy các bạn có thể thấy mô hình trừu tượng trong thực tế sẽ quản lý mô hình mã nguồn mà nó định nghĩa ra.Nhằm đảm bảo tính nhất quán đối với mã nguồn với các dự án quy mô lớn.
Lớp trừu tượng cũng được xem như là một lớp chính vì thế ngoài chức năng giúp quy định ra lớp trừu tườn thì có thể khởi tạo ra các thuộc tình với phương thức phục vụ sử dụng cho các phương thức kế thừa.
VD sau sẽ giúp các bạn hiểu sâu hơn:
<?php
abstract class employee{
      protected $empname;
      protected $empage;
      public function setdata($empname,$empage){
           $this->empname = $empname;
           $this->empage = $empage;
      }
      abstract function outputData();
}
class EmployeeData extends employee{
       public function __construct($name,$age){
            $this->setdata($name,$age);
       }
       function outputData(){
            echo $this->empname;
            echo $this->empage;
       }
}
$a = new EmployeeData(“Hitesh”,“24”);
$a->outputData();
?>
Giao diện trong lập trình hướng đối tượng
Trong mô hình hướng đối tượng có thêm 1 khái niệm về giao diện.Giao diện cũng có những nguyên tắc trừu tượng.Một lớp có thể sử dụng nhiều giao diện và có thể sử dụng linh động nhiều giao diện cùng 1 lúc.
Để khai báo giao diện sửu dụng như sau:
<?php
       interface animal{
            function sound();
       }
       interface benefits{
            function protect()
       }
?>
Giao diện giúp đem lại nhiều tùy trọn đầy đủ hơn nó cho phép một lớp có thể dùng nhiều giao diện và lớp đó định nghĩa ra các phương thức thuộc giao diện cùng lúc.Khi sử dụng lớp đố định nghĩa các phương thức thuộc giao diện giống với lớp ABC và phải định nghĩa 2 lớp sound() và Protect()

Giao diện cũng có thể chứa các phương thức ngoài ra thì nó không thể nào định nghĩa được các phương thức hoặc chứa các thuộc tính bình thường như một lớp trừu tượng.

Gợi ý xem thêm:

  • Video hướng dẫn lập trình android tiếng việt
  • Ứng dụng bé học toán